Tilladelse til klimacontainere og rampe, Morsø Kommune

Publiceret 01-02-2021

Tilladelse til klimacontainere og rampe inden for strandbeskyttelses-linjen på landbrugsejendommen matr. 14a Jørsby, Jørsby - Strandvænget 30 – 7900 Nykøbing M, Morsø Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til klimacontainer samt etablering af udleveringsrum ved forlængelse af staldbygning på op til 2 m med rampe med en placering og udformning som oplyst i ansøgningen, jfr. nedenstående redegørelse. Der meddeles endvidere lovliggø-rende tilladelse til en eksisterende klimastald.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/02854

Tilladelse til klimacontainere og rampe, Morsø Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent