Dispensation til anlæg og oprensning af vandhuller for klokkefrø

Publiceret 07-12-2021

Afgørelsen vedrører matr. nr. 3a, 3b, 11a, 21b, 22f, 22g og 28 - alle Skarø, Svendborg Jorder, beliggende på Skarø i Svendborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Det forudsættes, at opgravet materiale udspredes som beskrevet i ansøgningen, samt at der ikke udsættes eller fodres fisk, krebs eller andefugle i tilknytning til vandhullerne.

Der må endvidere ikke foretages sprøjtning eller gødskning indenfor en afstand af 10 meter fra vandhullerne.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/16309.

21/16309 Dispensation til anlæg og oprensning af vandhuller for klokkefrø.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent