Afgørelse om dispensation til opførelse af bolig og udhuse efter sammenlægning af to ejendomme til én landbrugsejendom, Kolding Kommune

Publiceret 21-04-2021

Afgørelse om dispensation til opførelse af bolig og udhuse efter sammenlægning af to ejendomme til én landbrugsejendom - matr.22d, 65a og 65b, alle Agtrup By, Sdr. Bjert, Agtrup Midtskovvej 122, 6091 Bjert, Kolding Kommune

Retlige afgørelser
Kystdirektoratet finder ikke, at sammenlægning af ejendommen nr. 22d Agtrup By, Sdr. Bjert med matr.nr. 65a og 65b Agtrup By, Sdr. Bjert, til én ejendom er dispensationskrævende efter naturbeskyttelseslovens § 15, stk. 1., hvorefter der ikke må ” foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel”. Ejendommene sammenlægges således i deres helhed, hvorved det ny ejendomsskel om den samlede ejendom udgøres af eksisterende skel.
Kystdirektoratet finder, at den ny jordbrugsejendom på ca. 11,7 ha, må opfattes som en mindre ”skovbrugsejendom”. Efter praksis omfattet undtagelsen for dispensation efter § 15a, stk. 1, nr. 6, kun store skovbrugsejendomme idet driftsbygninger ikke findes nødvendige for mindre skovbrugsejendomme. Bebyggelsen kræver således dispensation fra § 15, stk. 1.

Afgørelse om ny bebyggelse på den sammenlagte ejendom
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1 og stk. 3, nr. 10 og 11, jf. § 15, til opførelse af ny beboelse samt to udhuse som ansøgt og beskrevet i redegørelsen.
Dispensationen til ny bebyggelse er meddelt under forudsætning af, at de to ejendomme er sammenlagt som beskrevet til én jordbrugsejendom forinden bygningerne opføres, hvilket hermed stilles som vilkår.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/04700

Afgørelse om dispensation til opførelse af bolig og udhuse efter sammenlægning af to ejendomme, Kolding Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent