Dispensation til regnvandsbassin, terrænændringer mv. i Stevns Kommune

Publiceret 04-09-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til regnvandsbassin, terrænændringer mv. på matr. 53b og matr.53bk Strøby By, Strøby, Stevnsvej 26, Solgårdsparken, 4600 Køge. Stevns Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til som ansøgt:
- lovliggørelse af udvidelse af eksisterende regnvandsbassin,
- etablering af nyt regnvandsbassin bestående af to søer,
- etablering af underjordisk regnvandsbassin under parkeringsplads,
- udvidelse af parkeringsplads, beplantning samt terrænændringer,
- etablering af dæksler mv, i forbindelse med regnvandsledningsanlæg mv.
Det stilles som vilkår, at opgravet materialer deponeres uden for det strandbeskyttede område, samt at terræn retableres efter nedgravning af sledninger.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01397

Dispensation til regnvandsbassin, terrænændringer mv. i Stevns Kommune.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent