Dispensation til genopførelse af sommerhus i Horsens Kommune

Publiceret 09-09-2020

Dispensation til genopførelse af sommerhus inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 4ø, Sejet By, Uth i Horsens Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1 og 65 b, stk. 3, nr. 3, jf. § 15, til det ansøgte. 

Vilkår for dispensationen
Dispensationen er meddelt på følgende vilkår:
Den eksisterende anneks på 7 kvm skal fjernes i sin helhed.
Kystdirektoratet tinglyser ovennævnte vilkår på ejendommen efter klagefristens
udløb. Tinglysningen sker for ejers regning jf. naturbeskyttelseslovens § 66. Hvis der klages over dispensationen, sker tinglysningen kun, såfremt Miljø- og
Fødevareklagenævnet stadfæster dispensationen.

Denne dispensation er først gyldig, så snart endelig tinglysning har fundet sted.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/01013

Dispensation til genopførelse af sommerhus

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler