Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til arealoverførsel mellem ejendommene matr.5v og 5y i Vordingborg Kommune

Publiceret 14-09-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til arealoverførsel mellem ejendommene matr.5v og 5y, begge Roneklint By, Jungshoved, Klintestien 32 og Klintestien 36, 4720 Præstø, Vordingborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til flytning af skel mellem ejendommene som ansøgt.

Dispensationen er meddelt på vilkår, at der ikke etableres hegning eller anden skelmarkering mellem ejendommene.
Dispensationen vedrører alene strandbeskyttelseslinjen. Andre tilladelser efter anden lovgivning kan være nødvendige.
Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristens udløb. Hvis der bliver klaget over afgørelsen kan dispensationen ikke udnyttes, før klagesagen er færdigbehandlet, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet konkret bestemmer andet.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02842

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til arealoverførsel mellem ejendommene matr.5v og 5y i Vordingborg Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent