Høring: Ansøgning om stenkastning og brodæk ved Gammel Havn, Middelfart

Publiceret 25-11-2020

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til stenkastning og brodæk ved Gammel Havn, Middelfart. Placeringen er ud for matr. nr. 403c Middelfart Bygrunde.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 1 og 2 (LBK nr.705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder, og Kystdirektoratet finder umiddelbart ikke, at det ansøgte kan få væsentlig negativ betydning for hverken Natura-2000 eller bilag IV-arter, hvor der er forekomst af marsvin.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 21. december 2020.

 Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/03134

Ansøgning - stenkastning og brodæk - Gammel Havn Middelfart

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler