Dispensation til opsætning af 2 redningskranse inden for strandbeskyttelseslinjen ud for ejendommen matr. nr. 12a Dyngby By, Bjerager og matr. 29o Dyngby By, Bjerager, i Odder Kommune

Publiceret 16-03-2020

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af to redningskranse som ansøgt.

Dispensationen forudsætter accept fra lodsejere.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/00967.

Dispensation til 2 redningskranse.pdf

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler