Dispensation til naturgenopretning

Publiceret 31-03-2020

Dispensation til naturgenopretning, matr. 2 Gavnø Hgd., Vejlø, Næstved Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til naturgenopretning som ansøgt.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

  • Anlægsarbejdet må ikke udføres på et tidspunkt, eller på en sådan måde, at ynglefugle på områdets udpegningsgrundlag forstyrres i ynglesæsonen.
  • Det opgravede materiale skal bortskaffes til en placering uden for strandbeskyttelseslinjen.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/03345.

Dispensation til naturgenopretning matr. 2 Gavnø Hgd.pdf

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler