Dispensation til etablering af et vandhul i Slagelse Kommune

Publiceret 18-06-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af et vandhul på matr.36, Skælskør Overdrev, Lodshusvej 16, 4230 Skælskør, Slagelse Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af vandhullet som beskrevet i Slagelse Kommunes bemærkninger. Dispensationen er meddelt på nedennævnte vilkår.

Vilkår for dispensationen
1. Søen skal anlægges, så den passer naturligt ind i det omgivende landskab.
2. Søen skal udgraves med jævnt skrånende bredder med en hældning ikke stejlere end 1:5.
3. Der må ikke anlægges jordvolde eller øer, og søen må ikke være dybere end 1,5 meter.
4. Det opgravede materiale skal fordeles jævnt ud over det omgivende terræn i et lag på maksimalt 30 cm eller fjernes.
5. Der må ikke udsættes eller fodres fisk, krebs eller andefugle i tilknytning til søen.
6. Der må ikke foretages sprøjtning eller gødskning indenfor en afstand af 10 meter fra søen.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01123

Dispensation til etablering af et vandhul i Slagelse Kommune.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent