Dispensation til terrasse, græsplæne samt tagudhæng i Fredericia Kommune

Publiceret 27-07-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til terrasse, græsplæne samt tagudhæng på ca. 30 -40 cm fra facademur på matr.75f, Erritsø By, Erritsø, Egebæksvej 36, 7000 Fredericia, Fredericia Kommune

Retlig afgørelse
Kystdirektoratet finder ikke, at arealerne søværts strandbeskyttelseslinjen er havearealer jf. § 15 a, stk. 4.

Etablering af en mindre terrasse søværts strandbeskyttelseslinjen er herefter ikke omfattet af undtagelsen i § 15 a, stk. 3, men en dispensationskrævende tilstandsændring jf. § 15, stk. 1.

Afgørelse
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15 til dispensation til 

  • en mindre overskridelse på ca. 40 cm hvor tagudhæng ved et bygningshjørne opføres inden for strandbeskyttelseslinjen,
  • etablering af terasse i niveau med terræn i tilknytning til beboelsen,
  • retablering af græsplæne til tidligere udstrækning.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/00858.

Dispensation til terrasse, græsplæne og tagudhæng.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent