Dispensation til genopførelse og flytning af strandtrappe til skel i Gribskov Kommune

Publiceret 07-07-2020

Dispensation til genopførelse og flytning af strandtrappe til skel inden for strandbeskyttelseslinjen mellem matr.1i, Holløse By, Vejby og
matr.1db, Holløse By, Vejby, Kystvej 9A og 9B, 3210 Vejby, Gribskov Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til genopførslen og flytningen af strandtrappen, jf. redegørelsen i afgørelsen.

Vilkår for dispensationen
Dispensationen er meddelt på følgende vilkår:

Den nuværende strandtrappe på matr. 9A fjernes, samtidig med etableringen af den nye strandtrappe – ansøger fremsender dokumentation herfor.
Denne dispensation er først gyldig, så snart endelig tinglysning har fundet sted.

Kystdirektoratet tinglyser ovennævnte vilkår på ejendommen efter klagefristens udløb. Tinglysningen sker for ejers regning jf. naturbeskyttelseslovens § 66. Hvis der klages over dispensationen, sker tinglysningen kun, såfremt Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster dispensationen.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/02153.

Dispensation til genopførelse og flytning af trappe til skel.pdf

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler