Dispensation til bibeholdelse af container i Frederikssund Kommune

Publiceret 27-07-2020

Dispensation til bibeholdelse af container inden for strandbeskyt-telseslinjen ved Frederikssund Roklub indtil udgangen af 2023 - matr. nr. 19æ Frederikssund, Kalvøvej 22 i Frederikssund Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at bibeholde en opstillet 20 fods container bag klubhuset indtil udgangen af 2023.

Direktoratet skal tilkendegive, at en yderligere forlængelse af dispensationen vil forudsætte en ansøgning, der på sigt er landskabelig acceptabel, idet der ikke kan påregnes en fortsat dispensation til en fritstående container ud over den her meddelte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvi da venligst til j.nr. 20/00815.

Dispensation til bibeholdelse af container.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent