Afgørelse vedr. etablering af adgangsvej, parkeringsarealer, terrænændringer, elektronisk p-skilt, beplantning, trampesti og regnvandsbassin i Ringkøbing-Skjern Kommune

Publiceret 02-07-2020

Afgørelse vedr. etablering af adgangsvej, parkeringsarealer, terrænændringer, elektronisk p-skilt, beplantning, trampesti og
regnvandsbassin inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendomme matr. nr. 211mv Søgård Hgd., Nysogn, i Ringkøbing-Skjern Kommune

Kystdirektoratet finder ikke at anlægges af trampestier er tilstandsændringer der kræver dispensation fra Strandbeskyttelseslinjen, idet der kun er tale om slåede stier.

Dispensation
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af adgangsvej, parkeringsarealer, elektronisk pskilt og regnvandsbassin samt terrænændringer i forbindelse med etablering af vejanlæg, parkeringspladser og sommerhusområder som beskrevet i afgørelsen.

Afslag
Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens2 § 65b, stk.1, jf. § 15, til etablering af terrænændringer bestående af klitformationer ved parkeringspladserne samt beplantning.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/00321.

Lalandia_Søndervig.pdf

Yderligere information:

Christina Actonia Hattesen-Hangård

Sagsbehandler