Rammdispensation for årene 2020-2026 til opstilling af telte, grille og andet udstyr ved Broløbet Storebælt

Publiceret 13-01-2020

Rammdispensation for årene 2020-2026 til opstilling af telte, grille og andet udstyr ved Broløbet Storebælt ved målområdet på stranden i Nyborg, matr.nr. 1c og 1vl, Nyborg markjorde, Nyborg Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed Nyborg Kommune en rammedispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at kommunen – som ejer af arealet - kan tillade anvendelse af arealet som målområde for Broløbet på nedennævnte rammevilkår.

Rammevilkår for dispensationen
Dispensationen er meddelt på følgende rammevilkår:
- Arrangementet kan afholdes på de i afgørelsen viste områder i forbindelse med ”Broløbet” i en periode på 1 dages varighed. Opstilling kan påbegyndes 6 dage før afholdelsen og arealet skal være ryddet senest 4 dage efter afholdelsen.
- Arrangementet må ikke hindre adgang til og langs med stranden.
- Arealet skal efterlades ryddet og i oprindelig stand.
- Der kan opstilles midlertidige telte, lille scene samt grillfaciliteter og anlæg, der tjener områdets anvendelse som målområde, jf. redegørelsen for sagen.
- Mindre fravigelser af det udpegede område kan ske såfremt sikkerhedsmæssige forhold tilsiger dette.
- Nyborg Kommune fastsætter de nærmer betingelse, vilkår og begrænsninger for den konkrete anvendelse af arealet, herunder indskrænkninger af de meddelte rammevilkår.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/03292

Rammdispensation for årene 2020-2026 til opstilling af telte, grille og andet udstyr ved Broløbet Storebælt.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent