Genoptagelse af afgørelse om plantning uden for havereal i strandbeskyttelseslinjen på del af ejendommen Jydeskæret 1, 3759 Gudhjem, matr.100b, Rø, Bornholms Regionskommune

Publiceret 23-01-2020

Genoptagelse af en sag sker efter praksis kun, hvis afgørelsen lider af væsentlige mangler, eller hvis der i forbindelse med anmodningen om genoptagelse fremkommer relevante faktiske oplysninger, som den pågældende myndighed ikke var bekendt med ved behandlingen af sagen, og som må antages at ville have haft betydning for sagens afgørelse.

Kystdirektoratet vurderer, at der er fremkommet nye faktiske oplysninger, som kan begrunde en genoptagelse af sagen. Der er således fremlagt billeder som viser, at det omhandlede areal var bevokset i større omfang indtil den blev fjernes for 3-4 år siden, som overstiger hvad Kystdirektoratet havde lagt til grund for afgørelsen.

Kystdirektoratet finder på denne baggrund, at der er fremkommet væsentlige nye oplysninger, som ville have haft betydning for sagens afgørelse, og har på denne baggrund besluttet at genoptage den del af afgørelsen, som vedrøre beplantning (genplantning) af skråningsarealer uden for haveareal op mod naboejendommen og mod nordvest.

Afgørelse om beplantning
Kystdirektoratet giver hermed dispensation til plantning i overensstemmelse med beplantningsplanen, dog således at der i området mod naboejendommen, jf. nedenstående luftfoto, ud over de ansøgte enkeltstående buske alene kan plantes 3 træer på positioner ”træstub 3, 4 og 5”.

Der meddeles således afslag på plantning af 2 af de ansøgte 5 træer i dette område på positioner ”træstub 1 og 9”.

Plantningen ikke må gennemføres før spørgsmålet om terrænændring på arealet op mod nabobebyggelsen er endeligt afgjort.

Det bemærkes, at der herudover på ejendommen efter § 15a, stk. 1, nr. 8, frit kan plantes 3 træer.

Afgørelsen er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk.1, jf. § 15.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/03412.

Genoptagelse beplantning.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent