Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til nyt slæbested

Publiceret 13-01-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til nyt slæbested ved Hasmark Strand, ud for Vestre Strandvej 1, 5450 Otterup, Nordfyn Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af slæbestedet inden for strandbeskyttelseslinjen (landværts havstokken / højeste daglige vandstand).
Dispensationen er meddelt på følgende vilkår, tilsvarende som meddelt efter kystbeskyttelsesloven:
1. Udformningen og etableringen af anlægget skal ske i overensstemmelse med det ansøgte.
2. Anlægget må alene anvendes beredskabsmæssigt.
3. Tilladelsen er tidsbegrænset til 10 år, hvorefter der skal søges om forlængelse.
4. Der må ikke uden Kystdirektoratets tilladelse foretages udvidelser eller ændringer af anlægget eller anlægsmetoderne.
5. Anlæggets ejer forpligter sig til at vedligeholde anlægget i god og forsvarlig stand.
6. Tilladelsen til at etablere anlægget og det opførte anlæg må ikke uden tilladelse fra Kystdirektoratet overdrages til andre.
7. Anlægget eller dele heraf kan af Kystdirektoratet kræves fjernet, for ejers regning, såfremt:
• anlægget ikke længere anvendes som ansøgt.
• anlægget ikke vedligeholdes eller det ødelægges og ikke straks genetableres, eller
• vilkår for tilladelsen ikke opfyldes eller overholdes.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00206

Dispensation til nyt slæbested.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent