Dispensation til etablering af 2 søer

Publiceret 07-01-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af 2 søer på matr.1g Koster, Stege Jorder og matr.1h Koster Færgegård, Stege Jorder, Kostervej 88A, 4780 Stege, Vordingborg Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af vandhullerne på nedennævnte vilkår.

Vilkår
1. Søen skal anlægges, så den passer naturligt ind i det omgivende landskab.
2. Søen skal udgraves med jævnt skrånende bredder med en hældning ikke stejlere end 1:5.
3. Der må ikke anlægges jordvolde eller øer, og søen må ikke være dybere end 1,5 meter.
4. Det opgravede materiale skal fordeles jævnt ud over det omgivende terræn i et lag på maksimalt 30 cm eller fjernes.
5. Der må ikke udsættes eller fodres fisk, krebs eller andefugle i tilknytning til søen.
6. Der må ikke foretages sprøjtning eller gødskning indenfor en afstand af 10 meter fra søen.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/03113

Dispensation til etablering af 2 søer.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent