Dispensation til etablering af minirenseanlæg inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 1653 Dybbøl Ejerlav, Dybbøl, Dybbølstrand 4, 6400 Sønderborg, i Sønderborg Kommune

Publiceret 04-02-2020

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af minirenseanlæg som ansøgt.

Dispensationen er meddelt på følgende vilkår: 

  • Eventuelt overskydende materiale skal køres bort til en placering udenfor strandbeskyttelseslinjen
  • Arealerne, der berøres af anlægsarbejdet, skal retableres straks efter arbejdets afslutning

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/00434.

Dispensation til minirenseanlæg.pdf

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler