Tidsbegrænset rammedispensation til vandsportudlejning i Roskilde Kommune

Publiceret 06-08-2020

Tidsbegrænset rammedispensation til vandsportudlejning inden for strandbeskyttelseslinjen på Vigen Strandpark - matr. nr. 11l Veddelev By, Himmelev, Baunehøjvej 7, i Roskilde Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed tidsbegrænset dispensation i medfør af natur-beskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at Roskilde Kommune kan tillade anvendelse af nedenfor viste areal inden for strandbeskyttelseslinjen på Vigen Strandpark til udlejning af vandsportsrekvisitter. Roskilde Kommune kan disponere arealet inden for følgende rammer, idet kommunen kan stille skærpede og yderligere begrænsende vilkår ved udlejning i forhold til rammerne:


- Aktiviteten kan foregå i tidsrummet 1. april – 31. oktober.
- Arealet skal være retableret og ryddet uden for ovennævnte tidsrum.
- Der skal være uhindret passage langs sti og strand forbi området.
- Der må opstilles maksimalt to cargotrailere.
- Der kan alene udlejes u-motoriserede ”rekvisitter”.
- Der må maksimalt henligge 20 ”rekvisitter” på græsarealet ved trailerne.
- Der kan opstilles maksimalt 3 borde-bænkesæt, der skal være frit tilgængelige for alle brugere af Vigen Strandpark.
- Der må ikke opstilles reklamer – herunder bannere, flag eller lignende, eller afspilles musik.
- Der må i umiddelbar tilknytning til cargotrailerne opstilles et mindre skilt på maks. 1 m x 1 m med oplysning om aktiviteten og priser. Skiltet skal fjernes uden for udlejningens åbningstider.
- Der må ikke parkeres biler eller andet med tilknytning udlejningen på græsareal eller strand.


Dispensationen er gældende for årene 2021, 2022, 2023, 2024 og 2025. Roskilde kommune skal føre tilsyn med vilkårenes overholdelse.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00013

Tidsbegrænset rammedispensation til vandsportudlejning i Roskilde Kommune.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent