Dispensation til midlertidige terrænændringer og en hegnet bygge- og arbejdsplads i Gribskov Kommune

Publiceret 19-08-2020

Dispensation til midlertidige terrænændringer og en hegnet bygge- og arbejdsplads på 3000 m² ved anlæg af landdele af en havledning ved Gilleleje strand, matr.3bs, Gilleleje By, Gilleleje; matr.3vy, Gilleleje By, Gribskov Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til
- etablering af anlægsområde som ansøgt med midlertidig opstilling af skurvogne, oplag af materiel samt hegning,
- midlertidig terrænændring i forbindelse med nedgravning af ledningen i et 9 m bredt trace, som beskrevet i redegørelsen.
Det stilles som vilkår, at der sker registrering af de eksisterende forhold som beskrevet i ansøgningen og at de oprindelige forhold retableres umiddelbart efter arbejdets afslutning. Det forudsættes at registreringen af forholdene forinden 
arbejdets påbegyndelse, efterfølgende skal kunne stilles til rådighed for direktora-tet såfremt dette skønnes nødvendigt for vurdering af hvorvidt vilkårene er opfyldt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00010

Dispensation til midlertidige terrænændringer

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent