Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering og oprensning af vandhuller inden for strandbeskyttelseslinjen ved Avernakø

Publiceret 11-10-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, som ansøgt til etablering af vandhuller samt udspredning af jord, udretning af brinker ved oprensning af vandhuller på matr.11b, Avernakø, Faaborg Jorder og Korshavn, matr. nre. 8f, 5a og 15a Korshavn, Faaborg Jorder, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Dispensationen er meddelt på nedennævnte vilkår.

Vilkår for dispensationen
Søerne skal anlægges og oprenses som beskrevet i ansøgningen og herudover fastsættes følgende vilkår:
1. Søen skal anlægges, så den passer naturligt ind i det omgivende landskab.
2. Søen skal udgraves med jævnt skrånende bredder med en hældning ikke stejlere end 1:5.
3. Der må ikke anlægges jordvolde eller øer, og søen må ikke være dybere end 1,5 meter.
4. Det opgravede materiale skal fordeles jævnt ud over det omgivende terræn i et lag på maksimalt 30 cm eller fjernes.
5. Der må ikke udsættes eller fodres fisk, krebs eller andefugle i tilknytning til søen.
6. Der må ikke foretages sprøjtning eller gødskning inden for en afstand af 10 meter fra søen.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/02317.

Dispensation til etablering og oprensning af vandhuller.pdf

 

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent