Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af vandhul i Skælskør

Publiceret 17-10-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af vandhullet som ansøgt på matr.2a, Holten By, Magleby, Stigsnæs Landevej 571, 4230 Skælskør, Slagelse Kommune.

Dispensationen er meddelt på nedennævnte vilkår.

Vilkår
Dispensationen er meddelt på følgende vilkår:
1. Søen skal anlægges, så den passer naturligt ind i det omgivende landskab.
2. Søen skal udgraves med jævnt skrånende bredder med en hældning ikke stejlere end 1:5.
3. Der må ikke anlægges jordvolde eller øer, og søen må ikke være dybere end 1,5 meter.
4. Det opgravede materiale skal fordeles jævnt ud over det omgivende terræn i et lag på maksimalt 30 cm eller fjernes.
5. Der må ikke udsættes eller fodres fisk, krebs eller andefugle i tilknytning til søen.
6. Der må ikke foretages sprøjtning eller gødskning indenfor en afstand af 10 meter fra søen.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/02224.

Dispensation - vandhul.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent