Dispensation til etablering af en sø

Publiceret 11-11-2019

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af en sø inden for strandbeskyttelseslinjen på matr.59c, Rø, Helligdomsvej 10, 3760 Gudhjem, Bornholms Regionskommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til anlæg af søen på nedennævnte vilkår.

Vilkår
Dispensationen meddeles på følgende vilkår:
1. Søen skal anlægges, så den passer naturligt ind i det omgivende landskab.
2. Søen skal udgraves med jævnt skrånende bredder med en hældning ikke stejlere end 1:5.
3. Der må ikke anlægges jordvolde eller øer, og søen må ikke være dybere end 1,5 meter.
4. Det opgravede materiale skal fordeles jævnt ud over det omgivende terræn i et lag på maksimalt 30 cm eller fjernes.
5. Der må ikke udsættes eller fodres fisk, krebs eller andefugle i tilknytning til søen.
6. Der må ikke foretages sprøjtning eller gødskning indenfor en afstand af 10 meter fra søen.

Ved henvendelse om sagen venligst henvis til 19/02037

Dispensation til etablering af en sø.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent