Dispensation til etablering af dæksel til samletank i Nordfyns Kommune

Publiceret 21-11-2019

Dispensation til etablering af dæksel til samletank inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 7b, Nørreby By, Klinte, Nørrebystrand 47, 5400 Bogense, i Nordfyns Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk.1, jf. § 15, til et dæksel i forbindelse med etablering af en samletank til opsamling af spildevand.

Dispensationen er meddelt på følgende vilkår:

  • Hvor der sker jordarbejder med nedgravning af nyt anlæg og fjernelse af gammelt anlæg, skal terrænet reetableres straks efter endt arbejde, dog senest efter 8 dage.
  • Det forudsættes at der er opnået samtykke fra lodsejer

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 19/01323.

Dispensation til etablering af dæksel til samletank i Nordfyns Kommune.pdf

Yderligere information:

Lone Sivertsen

Sagsbehandler