Afslag på ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på Bellisvej 2, 5874 Hesselager, Svendborg Kommune

Publiceret 06-11-2019

Kystdirektoratet meddeler hermed afslag på ansøgningen om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen (naturbeskyttelseslovens § 15) på matr. nr. 1bf, Revsøre By, Hesselager.

Afgørelsen er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 69, stk. 1.

Det følger af naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 1, at miljø- og fødevareministeren kan bestemme, at naturbeskyttelseslovens regler om bygge- og beskyttelseslinjer –herunder strandbeskyttelse – ikke skal gælde for nærmere angivne områder. Det kan i den forbindelse bestemmes, at en ophævelse eller ændring af en beskyttelseslinje kun gælder for en nærmere beskrevet lokalplan, jf. lovens § 69, stk. 4.

Beføjelsen til at træffe afgørelse efter naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 1, er delegeret til Kystdirektoratet, jf. § 25, stk. 1, nr. 10, i delegationsbekendtgørelsen for Naturstyrelsen2. Afgørelser truffet af Kystdirektoratet efter bekendtgørelsens §§ 21-27 kan ikke påklages til miljø- og fødevareministeren, jf. delegationsbe-kendtgørelsens § 30. Afgørelser truffet efter naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 1, kan ikke påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 4.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til sagen henvis da venligst til j.nr. 18/01930.

Afslag på ophævelse af strandbeskyttelseslinje.pdf

Yderligere information:

Morten Heinemann

Sagsbehandler