Dispensation til vinteropbevaring af campingvogne i Odsherred Kommune

Publiceret 17-06-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til vinteropbevaring af campingvogne på de to ansøgte arealer i perioden 1. november til 1. marts på matr.1eu, Dragsholm Hgd., Fårevejle, Kalundborgvej 26D, 4534 Hørve, Odsherred kommune.

Dispensationen vedrører alene strandbeskyttelseslinjen. Andre tilladelser efter anden lovgivning kan være nødvendige.

Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristens udløb - se nærmere i afsnittet om klagevejledning nedenfor. Hvis der bliver klaget over afgørelsen kan dispensationen ikke udnyttes, før klagesagen er færdigbehandlet, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet konkret bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 18/03347.

Dispensation til vinteropbevaring af campingvogne på Fårevejle Kalundborgvej 26D 4534 Hørve

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent