Dispensation til renovering og ombygning af gangbro samt etablering af bålsted i Augustenborg

Publiceret 17-06-2019

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, stk. 1, til renovering af gangbro samt etablering af grill-/ bålplads med bord/bænke på matr.171. Augustenborg, Sandodde på nordsiden af Augustenborgfjord, som løber ind i Augustenborg Slotspark, ca. 500 meter vest for Augustenborg havn.

Gangbroen kan alene udstyres med gelænder i den ene side og rækværker skal dimensioneres i så spinkle dimensioner som muligt. Bål-/grillplads med borde mv. skal placeres inden for en afstand af 10 m fra hytten.

Dispensationen vedrører alene strandbeskyttelsen. Andre tilladelser efter anden lovgivning kan være nødvendige.

Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristens udløb – se nærmere i afsnittet om klagevejledning nedenfor. Hvis der bliver klaget over afgørelsen kan dispensationen ikke udnyttes før klagesagen er afgjort, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet konkret bestemmer andet.

Dispensationen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet senest 3 år efter den er modtaget.

Ved spørsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/01269.

Dispensation til renovering og ombygning af gangbro samt etablering af bålsted med bord bænk

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent