Dispensation til genopbygning af Roneklint Fyr, Vordingborg Kommune

Publiceret 17-06-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til genopførelse af bygningen som ansøgt på matr.7c Roneklint By, Jungshoved, Batterivej 8b, 4720 Præstø. Vordingborg Kommune.

Dispensationen vedrører alene strandbeskyttelseslinjen. Andre tilladelser efter anden lovgivning kan være nødvendige. 

Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristens udløb - se nærmere i afsnittet om klagevejledning nedenfor. Hvis der bliver klaget over afgørelsen kan dispensationen ikke udnyttes, før klagesagen er færdigbehandlet, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet konkret bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/01324.

Dispensation til genopbygning af Roneklint Fyr. Vordingborg Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent