Dispensation til etablering af 2 filtersatte miljøboringer på strand i Thisted Kommune

Publiceret 17-06-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af boringerne på strand (umatrikuleret) syd for matr.13d, Tilsted By, Tilsted, 7700 Thisted, Thisted Kommune.

Dispensationen meddeles på vilkår, at anlæg over jord skal fjernes når overvågningen er uaktuel. Terræn skal retableres efter endt overvågning.

Dispensationen vedrører alene strandbeskyttelseslinjen. Andre tilladelser efter anden lovgivning kan være nødvendige. 

Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristens udløb - se nærmere i afsnittet om klagevejledning nedenfor. Hvis der bliver klaget over afgørelsen kan dispensationen ikke udnyttes, før klagesagen er færdigbehandlet, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet konkret bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/01527.

Dispensation til etablering af 2 filtersatte miljøboringer på strand, Thisted Kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent