Dispensation til at udstykke fire matrikler

Publiceret 10-12-2019

Dispensation til at udstykke fire matrikler fra matrikel 1a, Skovsgård, Valsgård i Mariager Fjord kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 3, nr. 5, jf. § 15, til udstykningen.


Dispensationen vedrører alene strandbeskyttelseslinjen. Andre tilladelser efter
anden lovgivning kan være nødvendige. Kystdirektoratet bemærker i den
forbindelse, at området er fredet (fredning vedrørende Valsgård Bæk og Bramslev Bakker) og at området er natur, beskyttet efter §3 i Naturbeskyttelsesloven (hede). Det er hhv. Fredningsnævnet for Nordjyllands sydøstlige del og Mariager Fjord kommune, der er myndighed for dette.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01252

Dispensation til at udstykke fire matrikler.

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler