Dispensation til lukning af 34 grøfter på strandeng i Thyborøn, Lemvig Kommune

Publiceret 20-08-2019

Dispensation til lukning af 34 grøfter på Harboøre Tange inden for strandbeskyttelseslinjen, på ejendommen matr. nr. 60, Den nordlige Del, Harboøre, i Lemvig Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1 jf. § 15, til lukning af 34 grøfter som ansøgt, med henblik på at forbedre hydrologien af hensyn til sjældne og truede engfugle.
Indgrebet udføres uden for fuglenes yngletid (dvs. i perioden fra 1. august til 1. april).

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 19/02082

Dispensation til lukning af 34 grøfter i Thyborøn.pdf

 

Yderligere information:

Lone Sivertsen

Sagsbehandler