Publiceret 27-09-2022

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af fem stenrev samt udplantningen af ålegræs på den kystnære side af de ansøgte stenrev i Randers Fjord.

Tilladelsen er gældende for den reviderede ansøgning modtaget d. 12.09.2022 med ændring i placeringen af stenrev (rev D) således, at det rykkes ud af zonen til sejladskorridorer (S) – S24 i havplanen.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven. Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven. Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2. I denne afgørelse betegnes det ansøgte som anlægget og projektet.

Venligst oplys sagsnummer 22/18657 ved henvendelse om sagen.

Tilladelse - Randers Fjord, Udbyhøj - Stenrev, Ålegræs

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler