Tilladelse til omlægning og udvidelse af sejlrenden til Nakskov Havn, Lolland Kommune

Publiceret 19-10-2022

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at omlægge og udvide sejlrenden til Nakskov Havn på de vilkår, som fremgår af tilladelsen

Kystdirektoratet finder, at den udarbejdede miljøkonsekvensrapport, indeholdende en Natura 2000 konsekvensvurdering, belyser projektets miljømæssige konsekvenser tilstrækkeligt til, at der på baggrund heraf kan træffes afgørelse om godkendelse af projektet efter kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 705 af 29/05/2020) og kysthabitatbekendtgørelsen (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Kystdirektoratet skal gøre opmærksom på, at denne tilladelse også erstatter en tilladelse efter miljøvurderingsloven (LBK nr. 1976 af 27/10/2021) for så vidt angår den del af projektet, der er omfattet af kystbeskyttelsesloven. 

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/04867.

Tilladelse til omlægning og udvidelse af sejlrenden til Nakskov Havn

Bilag - Høringsnotat Nakskov

Miljøkonsekvensrapport Nakskov

Bilagsrapport MKR Nakskov

Yderligere information:

Anne Villadsgaard

Sagsbehandler