Tilladelse til etablering af et broanlæg samt bundgarnspæle - Fjellerup

Publiceret 11-10-2022

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af en bro, bestående af 17
flydeplatforme, samt 23 bundgarnspæle på søterritoriet. Anlæggene skal etableres i
forbindelse med nedslagspunkt 4, beliggende ud for Klitvej 17, Glesborg, matr.25ds
Fjellerup By, Fjellerup, Norddjurs Kommune.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven. Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys journalnummer 22/18913

Tilladelse til etablering af bro mv - nedslag 4.

 

Yderligere information:

Lotte Beck Olsen

Sagsbehandler