Indkaldelse af ideer og forslag vedrørende samling af spildevand for hele Ringkøbing-Skjern Kommune på Tarm Renseanlæg.

Publiceret 31-10-2022

Ansøgning til etablering af en afløbsledning ved Bagges Dæmning, Ringkøbing-Skjern Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune har modtaget en ansøgning fra Ringkøbing-Skjern Forsyning om at igangsætte planarbejdet for et teknisk anlæg bestående af:
 Udvidelse af det eksisterende renseanlæg i Tarm
 Pumpestation og forsinkelsesbassin ved Holstebrovej i det nordlige Ringkøbing,
 Et sammenhængende ledningstracé på tværs af Ringkøbing-Skjern Kommune med tilhørende pumpestationer i oplandet.
Økonomiudvalget besluttede på møde den 21. juni 2022 at igangsætte planlægningen for projektet. Ringkøbing-Skjern Forsyning har endvidere ansøgt Ringkøbing-Skjern Kommune og Kystdirektoratet om tilladelse til det konkrete projekt.

Baggrund

Ringkøbing-Skjern Forsyning ønsker at fremtidssikre kommunens forsyningsinfrastruktur samt at forbedre renseprocessen af spildevandet. Forsyningen har derfor ansøgt om at samle alt spildevand fra hele kommunen til rensning på Tarm Renseanlæg. Herved vil de resterende 8 renseanlæg i Ringkøbing Skjern Kommune nedlægges, og spildevandet fra de nedlagte renseanlæg skal pumpes til et udbygget Tarm Renseanlæg gennem eksisterende og nye spildevandsledninger og pumpestationer.

Ledningsanlægget ønskes dels etableret i den nordlige del af Ringkøbing Fjord over Bagges Dæmning og dels som landbaseret ledningsanlæg. Endvidere etableres en ny ledning med henblik på flytning af det eksisterende udledningspunkt fra Tarm renseanlæg til Skjern Å.

De eksisterende renseanlæg i Hvide Sande, Ringkøbing og Videbæk ombygges til pumpestationer og forsinkelsesbassiner. Der skal etableres to nye pumpestationer og forsinkelsesbassiner henholdsvis øst/nordøst for Skjern og ved Holstebrovej nord for Ringkøbing. Ved Holstebrovej ønskes opført tre lukkede udligningstanke, der skal fungere som forsinkelsesanlæg på et cirka 3,8 hektar stort areal. Arealet indeholder i forvejen en pumpestation samt transmissionsledninger med vand og spildevand. For yderligere beskrivelse af pumpestationerne henvises til projektansøgningen.

Tarm Renseanlæg skal udvides for at håndtere spildevandet fra 63.000 PE til 125.000 PE. Hermed vil anlægget have 15-20% rest kapacitet til at håndtere fremtidige udbygninger og industrier i Ringkøbing-Skjern Kommune. Ringkøbing-Skjern Forsyning vil erhverve ca. 14,4 ha nord/nordvest for det eksisterende anlæg i Tarm, så anlægget udbygges væk fra byen.

Udbygningen af Tarm Renseanlæg omfatter følgende anlæg:

- 1 nyt indløbsbygværk

- 1 ny forbehandlingsbygning

- 2 procestanke

- 1 ny blæserbygning

- 1 efterklaringstank

- 2 nye koncentreringstanke

- 1 ny slamafvandingsbygning 

- 1 ny slamlagertank (den gamle nedrives)

Størstedelen af de nuværende tanke og bygværker på Tarm Renseanlæg vil også indgå i det fremtidige anlægskoncept, idet der er tale om en udbygning af det eksisterende anlæg. 

Området deles op i to delområder. Delområde I er til selve udvidelsen af renseanlægget. Delområde to er et grønt areal som bruges til bufferareal mellem anlægget og boligområdet samt til håndtering af overfladevand. Rundt om den renseanlægget etableres en vold med beplantning, så anlægget afskærmes visuelt og indpasses i landskabet samt reducerer risikoen for oversvømmelser. For yderligere beskrivelse af udvidelsen at Tarm Renseanlæg henvises til projektansøgningen.

Proces

Det ansøgte projekt forudsætter, at der udarbejdes følgende:

- En lokalplan for Tarm renseanlæg

- En lokalplan for pumpestationen og forsinkelsesanlægget ved Holstebrovej i Ringkøbing.

- Et kommuneplantillæg med 

     - En ny retningslinje for det sammenhængende ledningstracé

     - To nye rammeområder for pumpestationerne og forsinkelsesanlæggene ved Holstebrovej i Ringkøbing og nordøst for Skjern

     - Udvidelse af rammeområdet til Tarm Renseanlæg.

- Revision af gældende Spildevandsplan 2019-2027.

Miljøvurdering af planerne og projektet 

Planforslagene er omfattet af krav om miljøvurdering. Ringkøbing-Skjern Kommune skal derfor udarbejde en miljørapport, der redegør for planernes påvirkning af miljøet. Der vil blandt andet blive redegjort for planernes påvirkning af naboer, naturen, landskabet og klima.

I nærværende projekt er både Ringkøbing-Skjern Kommune og Kystdirektoratet VVM-myndighed, da det ansøgte projekt både omfatter anlægsarbejder på land og søterritoriet (krydsning af spildevandsledning over Ringkøbing Fjord ved Bakker Dæmning). Ringkøbing-Skjern Kommune og Kystdirektoratet skal derfor i fællesskab koordinere miljøvurderingsprocessen.

Ringkøbing–Skjern Forsyning har anmodet om at udarbejde en frivillig miljøkonsekvensrapport (VVM), jf. miljøvurderingslovens § 19, stk. 4. Ansøger skal derfor udarbejde en miljøkonsekvensrapport (VVM), der redegør for projektets påvirkning af miljøet. Miljøvurderingen af planerne og miljøkonsekvensvurderingen af projektet (VVM) vil blive udarbejdet som én samlet miljørapport.

Hvor kan jeg læse mere?

Kommunens hjemmeside under ”Samling af spildevand på Tarm Renseanlæg – indkaldelse af Idéer og forslag samt input til miljørapport.” kan du blandt andet finde:

• Ansøgningsmaterialet herunder:

- Projektansøgning

- Dispositionsplan af udvidelsen af Tarm renseanlæg

- Disponeringsplan over Holstebrovej.

- Kort over lednings tracéet

- Placering af pumpestationer og forsinkelsesanlæg 

 

På Kystdirektoratets hjemmeside under ”Offentliggørelser” kan du finde ansøgningsmaterialet omfattet af kystbeskyttelsesloven. Kystdirektoratet bemærker, at denne høring erstatter den almindelige høring efter kystbeskyttelsesloven. 

 

Spørgsmål til planlægningen og det konkrete projekt

I forbindelse med udarbejdelsen af miljøvurderingen skal der bl.a. tages stilling til:

• Områdernes konkrete afgrænsning og anvendelse

• Bebyggelsens udformning og placering for hhv.

   - Ledningstracéet

  - Udvidelse af Tarm renseanlæg

   - Pumpestationerne og forsinkelsesbassinerne

• Retningslinjer for ubebyggede arealer

• Er der emner, som skal have særligt fokus i miljøvurderingen af plangrundlaget og projektet. 

 

Myndighederne har, for at sikre én indgang for offentligheden og berørte myndigheder, valgt at høringssvar til miljørapporten sendes til Ringkøbing-Skjern Kommune som koordinerende myndighed.

Har du bemærkninger, idéer og forslag til den videre planlægning og det konkrete projekt, så modtages disse pr. e-mail på: Obfuscated Email . Mærk e-mailen: ”Ideer og forslag vedrørende samling af spildevand på Tarm Renseanlæg (planlægning og konkret projekt) att. Michelle Vægter”.

Bemærkninger afleveres senest den 28. november 2022.

Du kan også sende dine bemærkninger pr. brev til Ringkøbing-Skjern Kommune, Land, By, og Kultur, Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing.

Persondata De modtagne bemærkninger vil bl.a. blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen og vil også kunne fremgå af sagens øvrige dokumenter. Hvis du har bemærkninger til sagen, giver du samtidig samtykke til, at dine bemærkninger, og dermed dine personhenførbare oplysninger, offentliggøres på myndighedernes hjemmeside.

Den videre proces De indkomne bemærkninger vil indgå i den videre behandling af sagen. Der vil senere blive offentliggjort et forslag til lokalplanerne og tillæg til kommuneplanen med den tilhørende miljørapport. Desuden vil et udkast til en projekttilladelse blive offentliggjort sammen med miljørapporten (2. offentlighedsfase). I den forbindelse vil der igen være mulighed for at komme med bemærkninger til planerne og miljørapporten.

Spørgsmål Har I spørgsmål, kan I kontakte planlægger Michelle Papior Vægter på email: Obfuscated Email

Ringkøbing Skjern Kommune på tlf. 99741539 - for så vidt angår fjordkrydsningen, kan du kontakte Lotte Beck Olsen på email: Obfuscated Email, Kystdirektoratet på tlf. nr. 91338432

Hoved bilag:

Indkaldelse af idéer og forslag til et fælles renseanlæg

Ansøgning til Kystdirektoratet om etablering af en afløbsledning ved Bagges Dæmning, Ringkøbing-Skjern Kommune

Ansøgningsbilag Baggers dæmning

Udkast til afgrænsningsnotat

 

 

 

Yderligere information:

Lotte Beck Olsen

Sagsbehandler