Høring; Ansøgning om mole ved Udbyhøj syd, Norddjurs

Publiceret 11-10-2022

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til ca. 20 m lang stenmole med en topkote i +1,50 m. Denne mole etableres
vinkelret ud fra haven, med sin begyndelse ved eksisterende molehoved. Der gennemføres også enkelte geotekniske boringer.

Det ansøgte er beliggende ud for matr. nr. 87, Udby By, Udby.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1976 af 27/10/2021).

Vi skal bede hørings- og orienteringsparterne oplyse om eventuelt kendskab til eller vurdering af, om der er andre projekter omfattet af miljøvurderingsloven, og om der er screenet eller skal screenes, samt om projektet udløser krav om VVM. Desuden bedes oplyst om kumulative forhold, som ikke er tilvejebragt i ansøgningen.

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted i Natura 2000-område nr. 14 ” Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord”, hvor der er marinkortlagt ”flodmunding”.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 8. november 2022 - oplys venligst journalnummer 22/22642

Ansøgning - Udbyhøj syd - mole.

Yderligere information:

Julie Elisa Søby

Sagsbehandler