Ansøgning om tilladelse til udplantning af ålegræs

Publiceret 31-10-2022

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til udplantning af ålegræs i Vejle Fjord. Der er søgt om udplantning af to lokaliteter, herunder Andkær Vig og Træsko hage.

Ålegræstransplantationerne sker i mindre delområder, af de ansøgte områder. Udplantningen sker på 1,5 til 4 meters dybde, og planlægges i maj-juni 2023. Ålegræsskudende plantes med jernsøm, som med tiden forgår, i takt med at ålegræsset danner rodnet.

Der holdes desuden en afstand af 30 meter til bade- og bådbroer.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020). 

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020). 

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1976 af 27/10/2021). 

Bemærk om screening/VVM:

Vi skal bede hørings- og orienteringsparterne oplyse om eventuelt kendskab til eller vurdering af, om der er andre projekter omfattet af miljøvurderingsloven, og om der er screenet eller skal screenes, samt om projektet udløser krav om VVM. Desuden bedes oplyst om kumulative forhold, som ikke er tilvejebragt i ansøgningen. 

Vi kan oplyse, at de ansøgte projekter grænser op til Natura 2000 områderne 78 ” Skove langs nordsiden af Vejle Fjord” og 79 ” Munkebjerg Strandskov” på land. 

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 28.11.2022. Henvis da venligst til journalnummer 22/23475

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Ansøgning om tilladelse til udplantning af ålegræs i Vejle Fjord Vejle Kommune

 

 

 

 

 

Yderligere information:

Julie Elisa Søby

Sagsbehandler