Høring: Ansøgning om tilladelse til uddybning i Middelfart Marina

Publiceret 28-11-2022

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til uddybning i Middelfart Marina, Middelfart kommune.

Områderne som ønskes uddybet er indsejlingen, nordre indsejling, indsejlingen, langs broer, samt et området ved broanlæg. I alt uddybes ca. 6500 m3.

Projektområdet er beliggende ud for matr. nr. 126 Skillinge By, Kauslunde.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 4 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020). 

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).za

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1976 af 27/10/2021).

Det skal bemærkes, at det skema som er udfyldt og vedlagt ansøgningen er udtryk for ansøgers vurdering og oplysninger, til brug for Kystdirektoratets VVM-screening. Kystdirektoratet har endnu ikke VVM-screenet projektet. 

Vi skal bede hørings- og orienteringsparterne oplyse om eventuelt kendskab til eller vurdering af, om der er andre projekter omfattet af miljøvurderingsloven, og om der er screenet eller skal screenes, samt om projektet udløser krav om VVM. Desuden bedes oplyst om kumulative forhold, som ikke er tilvejebragt i ansøgningen.

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted umiddelbart op til Natura 2000-område nr. 112 ”Lillebælt” i en afstand af ca. 1 km til projektområdet. Vi kan desuden oplyse, at der er kendskab til forekomst af bilag IV arten marsvin i området. 

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 12.01.2023. Henvis da venligst til journalnummer 22/23291.

Ansøgning om tilladelse til uddybning i Middelfart marina..pdf (2)

 

Yderligere information:

Julie Elisa Søby

Sagsbehandler