Høring: Badebro med indretninger, Ringkøbing Fjord, Ringkøbing

Publiceret 22-06-2022

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til, at etablere en badebro med indretninger (handicapkran og bænk) ved Ringkøbing Svømmehal i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Projektet er beliggende ud for matr.nr. 2hq, Ringkøbing Markjorder.

Det bemærkes, at rampen ned af skrænten som beskrives i ansøgningsmaterialet ikke er del af projektet, da den ikke kan forvente at opnå dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15. Der arbejdes på en anden handicapvenlig adgangsløsning til badebroen. Projektet var oprindeligt placeret ovenpå en af høfderne, hvilket fremgår af ansøgningen, men er sidenhen ændret til en mere traditionel badebro. Formålet med badebroen er dog uændret. 

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020). 

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020). 

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1976 af 27/10/2021). 

Bemærk om screening/VVM:

Vi skal bede hørings- og orienteringsparterne oplyse om eventuelt kendskab til eller vurdering af, om der er andre projekter omfattet af miljøvurderingsloven, og om der er screenet eller skal screenes, samt om projektet udløser krav om VVM. Desuden bedes oplyst om kumulative forhold, som ikke er tilvejebragt i ansøgningen. 

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder.

Vi kan desuden oplyse, at der ikke er kendskab til forekomst af bilag IV arter i området.

Området er udpeget som Natur- og miljøbeskyttelsesområde (N61) i Danmarks Havplan som følge af Bekendtgørelse om fredning og vildtreservat i Ringkøbing Fjord (BEK nr. 1678 af 20/11/2006.

Ansøger er blevet gjort bekendt med Bekendtgørelse om sejladssikkerhed ved entreprenørarbejder og andre

aktiviteter mv. i danske farvande, vurderingsskema for sejladssikkerhed, samt mærkningsordning for træ der har kontakt med vand.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 19. august 2022. Henvis da venligst til j.nr. 21/04699.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Ansøgning - Ringkøbing - Badebro

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler