Tilladelse til stenrev ved Egmontbroen og Hou Lystbådehavn benævnt rev 2 og rev 3

Publiceret 28-02-2022

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at udlægning af stenrev nord for Egmontbroen og stenrev sydvest for Hou Lystbådehavn. Revene er i det ansøgte omtalt som rev 2 og rev 3. Ansøger udtog rev 1 som følge af partshøringssvar. Der træffes derfor ikke afgørelse vedrørende rev 1.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven. Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven. Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/11426

Tilladelse til stenrev ved Egmontbroen og Hou Lystbådehavn benævnt rev 2 og rev 3

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler