Høring: Ansøgning om badeanlæg (Pier) i forbindelse med Nordals Ferieresort, Sønderborg Kommune

Publiceret 02-02-2022

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til, at der i forbindelse med Nordals Ferieresort etableres et nyt badeanlæg på søterritoriet, som betegnes en pier i materialet.

Kystdirektoratet skal bede om eventuelle bemærkninger til ansøgningen om anlæg på søterritoriet. Pieren placeres ud for matr. nr. 540, 525 og 466 Havnbjerg Ejerlav, Havnbjerg. Der etableres også en mindre svømmebane og rørledning i tilknytning til pieren.

Pieren udføres som en trekantformet konstruktion med to ben, der rækker ca. 140 m ud fra vandkanten. Pieren er på det bredeste sted ca. 100 m (på langs af stranden). Pieren dækker et areal udenfor kysten på ca. 8.000 m2. Mod land danner den nuværende strand afgrænsningen. Ud over de to ben i pieren og tilhørende ramper er der ikke andre konstruktionselementer på stranden. Stranden vil blive bibeholdt og man kan passere under pieren.

Sønderborg Kommune behandler ansøgningen om Nordals Ferieresort og miljøkonsekvensrapporten med mere findes via kommunens hjemmeside på følgende link:
https://sonderborgkommune.dk/hoeringer/hoering-af-planforslag-kommuneplantillaeg-med-miljoevurdering-nordals-ferieresort

Det fremgår i ansøgningen om pieren, at pieren og dens betydning for miljøet (VVM-redegørelsen) og en Natura-2000 konsekvensvurdering indeholdes i miljøkonsekvensrapporten jf. ovenstående link. 

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020). 

Der er udarbejdet en Natrura-2000 konsekvensvurdering for pieren, som er indeholdt i miljøkonsekvensrapporten. Kystdirektoratet er myndighed for bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020

Vi skal samtidig afgøre, om projektet på søterritoriet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1976 af 27/10/2021).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted i Natura 2000-område nr. 197 Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als, hvor der er kortlagt sandbanke. Vi kan desuden oplyse, at der er kendskab til forekomst af bilag IV arten marsvin i området.

Bemærk at miljøkonsekvensrapporten med mere findes på Sønderborg Kommunes hjemmeside. 

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 30. marts 2022. Henvis da venligst til j.nr. 20/04955.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

20/04955 Ansøgning - Havbad Pier - Nord Als.pdf

 

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler