Høring om ansøgning om tilladelse til udførelse af geotekniske undersøgelser samt miljøboringer ved Himmark Strand, Sønderborg Kommune

Publiceret 22-09-2021

BEMÆRK KORT FRIST

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning fra Region Syddanmark, hvor de søger om tilladelse til udførelse af geotekniske undersøgelser samt miljøboringer i forbindelse med afværge af generationsforureningen ved Himmark Strand.

Vi skal bemærke, at ansøgning om udførelse af de egentlige konstruktioner og selve oprensningen kører selvstændigt og er således ikke omfattet af nærværende ansøgning.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 4 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020). Det er Kystdirektoratets umiddelbare vurdering, at boringerne ikke vil have en væsentlig negativ påvirkning på Natura 2000-området, herunder dets arter og naturtyper.

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted i Natura 2000-område 197 ”Flensborg Fjord og Nybøl Nor”.

Vi kan desuden oplyse, at der er kendskab til forekomst af bilag IV arten marsvin i området. 

Projektet vurderes ikke at stride imod udkast til havplanen, idet projektområdet er udlagt til Natur- og miljøbeskyttelsesområder (N) - N75.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 6. oktober 2021. Henvis da venligst til j.nr. 21/14332. 

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

21/14332 Ansøgning_KDI_Himmark_revideret 10-09-2021.pdf

 

Yderligere information:

Lotte Beck Olsen

Sagsbehandler