Høring: Ansøgning om tilladelse til udlæggelse af et optisk fiberkabel ved Brøndby Strand, Brøndby Kommune

Publiceret 02-09-2021

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til udlæggelse af et optisk fiberkabel fra Brøndby Strand til Klagshamn i Sverige. Kablet føres ud på søterritoriet fra ud for matr. 128a Brøndbyvester By, Brøndby Strand, Svingelstien 40, 2660 Brøndby Strand, Brøndby Kommune.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke er beliggende i eller i nærheden af et Natura 2000-område.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 30. september 2021.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer:  21/10126.

Ansøgning om optisk fiberkabel - Brøndby strand

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler