Høring: ansøgning om lovliggørelse af en eksisterende bådebro og tilladelse til udvidelse af denne i Amager Strandpark, Københavns Kommune

Publiceret 09-09-2021

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om lovliggørelse af en eksisterende bådebro med indsat bassin og tilladelse til udvidelse af denne i Amager Strandpark, Amager Strandvej 55, 2300 København, Københavns Kommune.

Den ansøgte udvidelse er en flydebro hovedsageligt til kajakbrugere, som kan kobles til den eksisterende bådebro.  

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke er beliggende i eller i nærheden af et Natura 2000-område.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 7. oktober 2021.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer:  21/09895.

21/09895 Ansøgning om etablering af flydebro i Amager Strandpark.pdf

 

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler