Høring: Ansøgning om stenrev i området ved Hou Havn (Odder Kommune)

Publiceret 19-10-2021

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til tre stenrev i området ved Hou Havn.

  1. Et nordligt større rev på 100 x 800 m på ca. 4 – 9 m dybde syd for Dyngby Hage til genopretning af rev, herunder udvidelse af eksisterende rev samt studier/forskning.
  2. Et andet sydligere på 100 x 200 m på lavere vand Nord for Egmontbroen til primært undervisnings- og formidlingsformål.
  3. Et tredje sydvest for Hou Lystbådehavn i tilknytning til molen, på en linje på 300 m på forholdsvist lavt vand til primært formidling og rekreative formål.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Bemærk om screening/VVM:
Vi skal bede hørings- og orienteringsparterne oplyse om eventuelt kendskab til eller vurdering af, om der er andre projekter omfattet af miljøvurderingsloven, og om der er screenet eller skal screenes, samt om projektet udløser krav om VVM. Desuden bedes oplyst om kumulative forhold, som ikke er tilvejebragt i ansøgningen.

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt delvist vil finde sted i Natura 2000-område nr. 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave. Vi kan desuden

Havplan
De ansøgte rev er beliggende i områder, som i havplanen er udlagt til ”Ny Kattegatforbindelse – lb5”.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 16. november 2021. Henvis da venligst til j.nr. 21/11426. 

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

21/11426 Ansøgning - Hou Havn - Stenrev.pdf

 

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler