Høring: Ansøgning om flydende sauna i Hejlsminde Lystbådehavn, Kolding Kommune

Publiceret 20-10-2021

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til flydende sauna i Hejlsminde Lystbådehavn ud for matr. nr. 85a Hejls By, Hejls.

Saunaen bliver på ca. 40 m2 og lægges ved kaj.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 og 3 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Bemærk om screening/VVM:
Vi skal bede hørings- og orienteringsparterne oplyse om eventuelt kendskab til eller vurdering af, om der er andre projekter omfattet af miljøvurderingsloven, og om der er screenet eller skal screenes, samt om projektet udløser krav om VVM. Desuden bedes oplyst om kumulative forhold, som ikke er tilvejebragt i ansøgningen.

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted i Natura 2000-område nr. 112 Lillebælt, hvor der er kortlagt ”bugt – 1160”. Det er Kystdirektoratets umiddelbare vurdering, at saunaen ikke medfører negativ påvirkning af Natura-2000 området. Ansøger har udarbejdet væsentlighedsvurdering.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 16. november 2021. Henvis da venligst til j.nr. 21/12137. 

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

21/12137 Ansøgning - Hejlsminde Lystbådehavn - Sauna_a4.pdf

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler