Høring: Ansøgning om tilladelse til gennemførelse af geotekniske boringer i Køge Bugt

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til gennemførelse af en række geotekniske undersøgelser i Køge bugt, Jersie Strandvej 51, Solrød Kommune. Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 4 (LBK nr.705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ligger i et Natura 2000-område. Der er ikke konstateret bilag IV arten marsvin i området.

Ansøgningsmaterialet er vedhæftet.

 

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 19. marts 2021.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til ansøgningen henvis da venligst til j.nr. 21-05258.

 

Hvis vi ikke har modtaget jeres bemærkninger inden fristens udløb, går vi ud fra, at I ikke har bemærkninger til ansøgningen og lægger dette til grund i den videre sagsbehandling.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Ansøgning om tilladelse til gennemførelse af     geotekniske boringer i Køge Bugt

Yderligere information

Medarbejder: Nikolaj Michelsen
E-mail: nim@kyst.dk
Telefonnr.: 91 33 84 26