Høring: Ansøgning om nyttiggørelse af rent oprensningssediment ved Lykken

Publiceret 03-05-2021

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til nyttiggørelse af ca. 30.000m3 oprensningssediment pr. år, fra Lykken Læmole, Hjørring Kommune.

Løkken Læmole ændrer den naturlige materialetransport i området ved at der dels opsamles sand på opstrøms side (sydsiden) af konstruktionen og dels ved at sand presses ud på dybere vand ved passagen af molen. Samlet betyder dette, at der i forhold til den naturlige situation, mangler sand kystnært i kystprofilet på en strækning nord for molen.

Hjørring Kommune ansøger hermed om at nyttiggøre sandet, der ophober sig på opstrøms side af Løkken Læmole (syd for molen), således vi kan ”hjælpe” sandet forbi molen og således sandet kan nyttiggøres til kystsikringsformål nord for molen.

Oprensningen vil ske ved, at sandet oprenses med gravemaskine i havstokken (søterritoriet) syd for molen. Oprensningen vil ske langs en ca. 200 meter strækning afgrænset af matr. nr. 121a Løkken Ladeplads, Furreby (ejer: Hjørring Kommune) og således, at oprensningen ikke vil ske nærmere end 100 meter fra Løkken Læmole.

Sandet skal nyttiggøres til kystsikringsformål (sandfodring) på udvalgte delstrækninger op til 1,5 km nord for Løkken Læmole. Nyttiggørelsen vil ske på strækninger, hvor der er et behov for sandfodring med henblik på at beskytte nedstyrtningstruede ejendomme. Sandfodring vil alene foretages på strækninger, hvor gyldig tilladelse til sandfodring foreligger.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 b, stk. 1 nr. 2 (LBK nr. 705 af 29/05/2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Det kan oplyses, at projektet ligger uden for i Natura 2000-område, med en afstand på ca. 3 km. Natur 2000 område 202 Lønstrup Rødgrund.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 1. juni 2021.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/09649

Høring- Ansøgning om nyttiggørelse af rent oprensningssediment ved Lykken

Yderligere information:

Ejgil Houmaa

Sagsbehandler