Tilladelse til sandfodring på fællesaftalestrækningen Skagen, Frederikshavn Kommune

Publiceret 11-02-2021

Kystdirektoratet - Kystzoneforvaltning giver hermed tilladelse til sandfodring på fællesaftalestrækningen Skagen på de vilkår, som fremgår af tilladelsen.

Kystdirektoratet - Kystzoneforvaltning finder, at den udarbejdede miljøkonsekvensrapport, indeholdende væsentlighedsvurderinger, belyser projektets miljømæssige konsekvenser tilstrækkeligt til, at der på baggrund af rapporten kan træffes afgørelse om godkendelse af projektet efter kystbeskyttelsesloven.

Tilladelsen erstatter en tilladelse efter miljøvurderingsloven for så vidt angår den del af projektet, der vedrører vanddelen. Miljøstyrelsen har dags dato, som kompetent VVM-myndighed for landdelen af projektet, truffet afgørelse efter miljøvurderingsloven. Kystdirektoratet - Kystzoneforvaltning har i forbindelse med behandlingen af sagen lagt afgørende vægt på Miljøstyrelsens tilladelse, der kan findes via følgende link:

https://mst.dk/service/annoncering/miljoevurderinger/

 

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/04854.

 

1. Tilladelse Skagen

2. Notat høringssvar Skagen

3. Ikke-teknisk resume Skagen

4. Miljoekonsekvensrapport Skagen

5. Bilagsrapport Skagen

6. Afgrænsningsnotat Skagen

Yderligere information:

Hans Erik Cutoi-Toft

Områdechef
Kystdirektoratet